• tjeenk willink diensten natuur

Bewindvoering

 

Als iemand niet meer in staat is zelf zijn administratie te verzorgen en financiën te beheren, en 18 jaar of ouder is, kan bij de Kantonrechter om een bewindvoerder worden verzocht. Deze aanvraag kan betreffende persoon zelf indienen, of diens familielid (tot de 4e graad). Bij de aanvraag dient onder andere een goede onderbouwing meegezonden te worden waaruit blijkt dat de aanvrager terecht bewindvoering aanvraagt. Dit kan een diagnose door een arts of psychiater zijn, een CIZ indicatie of een toelichting van een betrokken hulpverlener. Als bewindvoerder kan een familielid worden voorgesteld. Als dit niet mogelijk of gewenst is, kan men kiezen voor een professionele bewindvoerder. De rechter beoordeelt de aanvraag en geeft bij akkoord de beschikking onderbewindstelling af. Het bewind betreft over het algemeen alle goederen (zoals eigendommen, inkomsten, vermogen – zowel negatief als positief – ) welke nu en in de toekomst behoren aan rechthebbende.

 

Nadat het bewind is uitgesproken brengt de bewindvoerder de goederen van rechthebbende in kaart, en stelt hiervan een boedelbeschrijving op. Indien nodig, worden er nieuwe bankrekeningen op naam van rechthebbende geopend. Alle financieel gerelateerde contacten van rechthebbende worden aangeschreven, op de hoogte gesteld van de onderbewindstelling en verzocht om het postadres te wijzigen naar dat van de bewindvoerder. Tijdens de inventarisatie wordt de hele financiële huishouding doorgelicht, een budgetplan opgesteld, knelpunten aangepakt en een traject gestart. Inkomen wordt ontvangen, vaste lasten en leefgeld betaald. Met schuldeisers worden indien mogelijk betalingsregelingen getroffen. Als dit niet lukt wordt beoordeeld of een schuldentraject nodig is. Vervolgens wordt jaarlijks een rekening en verantwoording opgemaakt van het gevoerde bewind. Een afschrift hiervan wordt zowel aan rechthebbende als aan de controlerend Kantonrechter verzonden. Ook krijgt rechthebbende maandelijks een overzicht van het financieel beheer, tenzij hij of zij dit niet wil of niet in staat mag worden geacht dit te kunnen beoordelen.

 

Bewindvoering is in principe voor onbepaalde tijd, tenzij anders aangegeven. Opheffing bewind is mogelijk als de gronden waarop de bewindvoering is aangevraagd niet meer bestaan, of indien er zwaarwegende redenen zijn. Ook kan de Kantonrechter op verzoek van rechthebbende of bewindvoerder besluiten tot opheffing. Bewind eindigt ook als rechthebbende overlijdt.

 

Bewindvoering in deze vorm is géén driejarig traject. Dit misverstand komt regelmatig voorbij omdat men beschermingsbewind verwart met WSNP bewind (Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen) waarbij men na een meestal driejarig traject een schone lei krijgt. Wel kan een rechthebbende zowel een beschermingsbewindvoerder hebben als een WSNP bewindvoerder.

 

Voor de kosten van bewindvoering kan, wanneer er sprake is van een inkomen op bijstandsniveau, sprake zijn van recht op bijzondere bijstand. Als dit aan de orde is zal de bijstand door de bewindvoerder worden aangevraagd.

Top