• tjeenk willink btw natuur

Over bureau Tjeenk Willink

Bewindvoering

Visie:

 

Vertrouwen
De medewerkers van Bureau Tjeenk Willink ondersteunen mensen die om diverse redenen niet in staat zijn hun financiële belangen zelf te behartigen. Om dit werk goed te kunnen doen, is vertrouwen nodig. De cliënt moet erop kunnen vertrouwen dat zijn of haar financiële belangen bij ons in goede handen zijn. Wij zijn aan onze cliënten en aan onszelf verplicht ons werk zo goed te doen dat we dit vertrouwen niet beschamen.

 

Kwaliteit
Om dit ook objectief te kunnen laten toetsen en te onderstrepen dat het leveren van kwaliteit voor ons essentieel is zijn we sinds 2007 aangesloten bij de Branchevereniging voor Professionele Bewindvoerders en Inkomensbeheerders, de BPBI. Leden ondergaan jaarlijks een audit waarin deze kwaliteit wordt getoetst aan de eisen van de Branchevereniging.
Onze medewerkers hebben een HBO opleidingsniveau, richting Sociaal Juridische Dienstverlening of aanverwant. Daarnaast worden cursussen, bijscholing of opleidingen gevolgd op het gebied van veranderende wet- en regelgeving, of verdere specialisatie.

 

Respect
Een goede dienstverlening vereist wederzijds respect. Respect vanuit de medewerkers voor de cliënt met zijn mogelijkheden en beperkingen, wensen en verwachtingen, achtergrond en overtuigingen. Maar ook respect vanuit de cliënt voor de medewerker, voor zijn inzet maar soms ook onmacht, zijn expertise en betrokkenheid.

 

Duidelijkheid
Communicatie, hetzij mondeling, hetzij schriftelijk, is een essentieel onderdeel van ons werk. Duidelijkheid in de communicatie met cliënten is bijzonder belangrijk. In de praktijk is daar veel aandacht voor, juist omdat een groot deel van ons werk niet zichtbaar is voor de mensen waar we voor werken. Elke cliënt heeft daarom een vaste contactpersoon binnen ons bedrijf, en een vaste vervanger bij afwezigheid van deze contactpersoon.B

Top