bewindvoering

Voor mijn cliënt

Bewindvoering

Bewindvoering

Bij de kantonrechter kan je om bewindvoering verzoeken. Dit kan als je 18 jaar of ouder bent, maar vanwege een lichamelijke- of geestelijke reden niet meer in staat bent om zelf je administratie te verzorgen en je financiën te beheren. Ook het hebben van problematische schulden of verkwisting kan een reden zijn om de hulp van een bewindvoerder in te roepen.

Aanvragen van bewindvoering

Een aanvraag bewindvoering kan de persoon zelf indienen. Meestal gebeurt dit echter door een familielid of door de instelling die de persoon verzorgd. Wanneer er sprake is van problematische schulden is er nog een andere mogelijkheid: De aanvraag kan dan namelijk ook worden ingediend door het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente waar de persoon ingeschreven staat. Uiteraard moet je de aanvraag goed onderbouwen. Dit zodat de noodzaak tot instelling van het bewind duidelijk is.

Een familielid kan worden voorgesteld als bewindvoerder. Als dit niet mogelijk of wenselijk is benoemt de kantonrechter een professionele bewindvoerder. Bureau Tjeenk Willink voert deze taak sinds 2005 uit. Wij doen dit voor vele cliënten en voor diverse Rechtbanken. De rechter beoordeelt de aanvraag en geeft bij akkoord de beschikking onderbewindstelling af. Het bewind betreft over het algemeen alle goederen. Dat zijn alle eigendommen, inkomsten, vermogen en schulden van degene wiens vermogen onder bewind is gesteld.

Taken bewindvoerder

Als het bewind is uitgesproken brengt de bewindvoerder de goederen in kaart. Ook stelt hij of zij een boedelbeschrijving en een plan van aanpak op. Eventueel worden er nieuwe bankrekeningen op naam van onderbewindgestelde geopend. De bewindvoerder schrijft alle financieel gerelateerde contacten aan. Hij of zij stelt deze contacten op de hoogte van de onderbewindstelling. Ook verzoekt hij of zij om het postadres te wijzigen naar dat van de bewindvoerder.

De bewindvoerder licht de hele financiële huishouding door en maakt een budgetplan. Hij of zij pakt de knelpunten aan en start een traject. Het inkomen wordt ontvangen, de vaste lasten en het leefgeld worden betaald. De bewindvoerder zal voor zover mogelijk betalingsregelingen treffen met de schuldeisers. Als dit niet lukt beoordeelt hij of zij of een schuldentraject nodig is.

Ieder jaar maak de bewindvoerder een rekening en verantwoording op van het gevoerde bewind. Een afschrift hiervan wordt zowel aan onderbewindgestelde als aan de Kantonrechter verzonden. Ook krijgt onderbewindgestelde maandelijks een overzicht van het financieel beheer. Dit gebeurt tenzij hij of zij dit niet wil of niet in staat mag worden geacht dit te kunnen beoordelen.

Beëindiging

Bewindvoering is in principe voor onbepaalde tijd. Dit tenzij hierover in de beschikking iets anders is vastgelegd. In verscheidene scenario’s is opheffing bewind een mogelijkheid. Dit kan plaatsvinden als de gronden waarop de bewindvoering is aangevraagd niet meer bestaan. Opheffing bewind is eveneens mogelijk wanneer er zwaarwegende redenen zijn. Verder kan de Kantonrechter op verzoek van onderbewindgestelde of bewindvoerder besluiten tot opheffing. Bewind eindigt ook wanneer de onderbewindgestelde overlijdt.

Vergoedingen

De vergoeding voor de werkzaamheden van de bewindvoerder wordt jaarlijks vastgesteld. Dit wordt gedaan door het Ministerie van Justitie. Voor deze kosten kan er recht zijn op bijzondere bijstand. Dit kan het geval zijn als er sprake is van een inkomen op bijstandsniveau. Als dit aan de orde is vraagt de bewindvoerder de bijstand aan.

Meer info over bewindvoering?