ExtraIcoon_Weegschaal

Voor mijn cliënt

Bewindvoering

Bewindvoering

Als iemand 18 jaar of ouder is, maar vanwege een lichamelijke- of geestelijke reden niet meer in staat is om zelf zijn administratie te verzorgen en financiën te beheren, dan kan bij de Kantonrechter om een bewindvoerder worden verzocht. Ook het hebben van problematische schulden of verkwisting kan een reden zijn om de hulp van een bewindvoerder in te roepen.

Aanvragen van bewindvoering

Deze aanvraag kan de persoon zelf indienen, maar meestal gebeurt dit door een familielid of de instelling waar hij of zij verzorgd wordt. Wanneer er sprake is van problematische schulden kan de aanvraag ook worden ingediend door het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente waar de persoon ingeschreven staat. Uiteraard moet de aanvraag goed worden onderbouwd, zodat de noodzaak tot instelling van het bewind duidelijk is.

Als bewindvoerder kan een familielid worden voorgesteld. Als dat niet mogelijk of wenselijk is, wordt een professionele bewindvoerder benoemd. Bureau Tjeenk Willink voert deze taak sinds 2005 voor vele cliënten voor diverse Rechtbanken uit. De rechter beoordeelt de aanvraag en geeft bij akkoord de beschikking onderbewindstelling af. Het bewind betreft over het algemeen alle goederen. Dat zijn alle eigendommen, inkomsten, vermogen en schulden van degene wiens vermogen onder bewind is gesteld.

Taken bewindvoerder

Als het bewind is uitgesproken brengt de bewindvoerder de goederen in kaart en stelt een boedelbeschrijving en een plan van aanpak op. Er worden dan ook eventueel nieuwe bankrekeningen op naam van onderbewindgestelde geopend. Alle financieel gerelateerde contacten worden aangeschreven, op de hoogte gesteld van de onderbewindstelling en verzocht om het postadres te wijzigen naar dat van de bewindvoerder.

De bewindvoerder licht de hele financiële huishouding door en maakt een budgetplan. De  knelpunten worden aangepakt en een traject gestart. Inkomen wordt ontvangen, vaste lasten en het leefgeld betaald. Met schuldeisers worden voor zover mogelijk betalingsregelingen getroffen. Als dit niet lukt wordt beoordeeld of een schuldentraject nodig is.

Ieder jaar wordt een rekening en verantwoording opgemaakt van het gevoerde bewind. Een afschrift hiervan wordt zowel aan onderbewindgestelde als aan de Kantonrechter verzonden. Ook krijgt onderbewindgestelde maandelijks een overzicht van het financieel beheer, tenzij hij of zij dit niet wil of niet in staat mag worden geacht dit te kunnen beoordelen.

Beëindiging

Bewindvoering is in principe voor onbepaalde tijd, tenzij hierover in de beschikking iets anders is vastgelegd. Opheffing bewind is mogelijk als de gronden waarop de bewindvoering is aangevraagd niet meer bestaan, of wanneer er zwaarwegende redenen zijn. Ook kan de Kantonrechter op verzoek van onderbewindgestelde of bewindvoerder besluiten tot opheffing. Bewind eindigt ook wanneer de onderbewindgestelde overlijdt.

Vergoedingen

De vergoeding voor de werkzaamheden van de bewindvoerder wordt jaarlijks vastgesteld door het Ministerie van Justitie. Voor deze kosten kan, als er sprake is van een inkomen op bijstandsniveau, sprake zijn van recht op bijzondere bijstand. Als dit aan de orde is zal de bijstand door de bewindvoerder worden aangevraagd.

Meer info of vragen?

Wij helpen je graag verder.