ExtraIcoon_Hamer

Voor mijn cliënt

Curatele

Curatele

Curatele is de meest ingrijpende juridische beschermingsmaatregel en wordt daarom niet zo vaak uitgesproken als bewindvoering of mentorschap. Gronden voor een verzoek tot instelling van curatele zijn een verslaving en/of een geestelijke stoornis. Als iemand niet meer over zijn financiële en persoonlijke zaken kan beslissen en/of de veiligheid van zichzelf of anderen in gevaar brengt, en bewindvoering en mentorschap bieden onvoldoende bescherming, dan kan bij de kantonrechter om instelling van curatele worden verzocht. De curator behartigt zowel de materiële als de immateriële belangen van de onder curatele gestelde, ofwel de curandus. Curatele wordt gepubliceerd in het openbaar toegankelijke bewind- en curateleregister. Iemand onder curatele is handelingsonbekwaam, vergelijkbaar met de wettelijke positie van een minderjarige.

Aanvragen van curatele

Een verzoek tot instelling van curatele kan worden ingediend door de persoon zelf, diens partner of familie (tot de vierde graad) of de instelling waar de persoon verblijft. Ook de mentor of bewindvoerder kan deze aanvraag doen, wanneer de reeds ingestelde maatregel niet voldoende blijkt. De aanvraag wordt ingediend bij de kantonrechter. Vervolgens wordt een zitting gepland waarop de rechter de mening van de betrokkene, de partner en familieleden van de betrokkene over de gevraagde maatregel hoort. De rechter kan overigens ook naar de instelling van betrokkene gaan, als deze zelf niet op de zitting kan verschijnen.

De curator

Bij de keuze van de curator volgt de rechter de voorkeur van de betrokkene, tenzij er gegronde redenen zijn om dit niet te doen. Soms wordt een familielid als curator benoemd, maar in de meeste gevallen blijkt dat er gekozen wordt voor een professionele curator. Bureau Tjeenk Willink is sinds 2005 met regelmaat benoemd als curator.

Taken en Bevoegdheden

De curator vertegenwoordigt de betrokkene (curandus) op zowel materieel (financiën, goederen) als immaterieel (zorg, verpleging, behandeling, begeleiding) gebied. De betrokkene is handelingsonbekwaam.

De curator maakt een inventarisatie van hetgeen de onder curatele gestelde aan vermogensbestanddelen heeft. Ook worden de uitgaven in kaart gebracht. Het verslag hiervan, de boedelbeschrijving, wordt naar de toezichthoudend kantonrechter gestuurd.

Nadat de curator de boedelbeschrijving heeft ingediend, dient de curator periodiek – in de regel ieder jaar – rekening en verantwoording over het gevoerde beheer af te leggen aan de rechtbank. De curator dient de onder curatele gestelde zo veel mogelijk te betrekken bij de keuzes die de curator wil maken. De curator dient de onder curatele gestelde te stimuleren om zo veel mogelijk zelf te beslissen en zelf te doen, wanneer hij/zij dat kan. Als de onder curatele gestelde daar niet toe in staat is – de onder curatele gestelde is dan ‘wilsonbekwaam’ – beslist de curator samen met de hulpverlener over zaken zoals bijvoorbeeld de medische behandeling, of over het zorgplan. De inkomsten van de onder curatele gestelde dienen in de eerste plaats te worden besteed aan zijn of haar verzorging.

Vergoeding

De vergoeding voor de werkzaamheden van de curator wordt jaarlijks vastgesteld door het Ministerie van Justitie. Voor deze kosten kan, als er sprake is van een inkomen op bijstandsniveau, sprake zijn van recht op bijzondere bijstand. Als dit aan de orde is zal de bijstand door de curator worden aangevraagd.

Beëindiging

Uiteraard eindigt de ondercuratelestelling als de curandus zelf zijn belangen weer kan behartigen. De kantonrechter dient dan de maatregel op te heffen. Ook overlijden van de betrokkene zorgt ervoor dat de ondercuratelestelling eindigt. Als de curator voor een bepaalde tijd was benoemd, eindigt diens betrokkenheid na de afgesproken periode. Als de curatele wordt vervangen door een onderbewindstelling of een mentorschap eindigt de ondercuratelestelling ook.

 

 

Meer info of vragen?

Wij helpen je graag verder.